Klub Europejski

PLAN PRACY

 SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

DZIAŁAJĄCEGO PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM IM. ANNY NAKWASKIEJ W MAŁEJ WSI

 „ Prawdziwym Europejczykiem Jest Ten, Kto Się Nigdy Nie Zniechęca”

                                               P. H. Spaak

                                                                                   opiekun:

                                                                       Małgorzata Pikalska

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLNYM KLUBIE EUROPEJSKIM

            Szkolny Klub Europejski działa przy Gimnazjum z Oddziałem Inetgracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Malej Wsi. Jest organizacją zrzeszającą uczniów klas I-III gimnazjum. Przynależność do organizacji jest dobrowolna, a praca uczniów na zajęciach SKE nie podlega ocenianiu.

            Podstawową  formą pracy Szkolnego Klubu Europejskiego są zajęcia tematyczne, które odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu. Uczestnicy biorą udział  w konkursach   i akcjach organizowanych przez Klub. Działania SKE, których celem jest propagowanie wiedzy o Europie i budowanie tożsamości europejskiej adresowane są do wszystkich uczniów szkoły.

CELE  EDUKACYJNE PLANU:

1. Zdobycie i poszerzenie przez uczniów wiedzy o Europie i państwach tworzących kontynent,  a w szczególności wiedzy dotyczącej geografii, społeczeństwa, gospodarki i głównych wydarzeń historycznych, które miały miejsce od zakończenia II wojny światowej do czasów nam  współczesnych.

2. Poznanie dziedzictwa kulturowego narodów i państw Europy oraz ich współczesnych dokonań w dziedzinie kultury, nauki i oświaty.

3. Poznanie walorów i atrakcji turystycznych państw europejskich .

4. Poznanie  wybitnych przedstawicieli kultury, nauki i polityki krajów Europy  w czasach minionych i współczesnych.

5. Poznanie głównych problemów społecznych, politycznych i gospodarczych  z którymi borykają się państwa naszego kontynentu oraz sposobów ich przezwyciężania.

6. Poznanie warunków życia dzieci i młodzieży w krajach Europy, a w szczególności systemów edukacyjnych oraz sytuacji prawnej młodego pokolenia.

7. Poznanie dziejów integracji europejskiej i koncepcji zjednoczonej Europy oraz głównych twórców i propagatorów tych idei.

8. Zdobycie i poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej głównych instytucjach i ich kompetencjach oraz o zasadach działalności i kierunkach rozwoju UE.

9. Poznanie wkładu naszego kraju w procesie integracji europejskiej oraz określenie miejsca i roli Polski i Polaków w jednoczącej się Europie.

10.  Zdobycie wiedzy o drodze Polski do Unii Europejskiej oraz poznanie zrozumienie korzyści i kosztów związanych z przynależnością naszego kraju  do UE. Określenie perspektyw rozwoju Polski w związku  z integracją europejską.

11. Kształcenie i doskonalenie umiejętności:

·         samodzielnego uczenia się,

·         korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z Internetu i multimedialnych programów edukacyjnych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,

·         wnioskowania i dokonywania porównań,

·         porządkowania informacji i dokonywania ich wartościowania,

·         pracy w zespole, sprawnego komunikowania się oraz prezentacji efektów pracy grupowej,

·         prezentacji własnych opinii i poglądów  oraz obrony swojego stanowiska.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA REALIZOWANE NA ZAJĘCIACH TEMATYCZNYCH SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO:

1. Polska w Unii Europejskiej

·         Droga Polski do UE – kalendarium głównych wydarzeń oraz ich przyczyny. Nadzieje i obawy społeczeństwa polskiego związane z przystąpieniem do UE.

·         Miejsce Polski w instytucjach Unii Europejskiej

2. Nasza gmina w Polsce i Europie:

·         Przeszłość i dzień współczesny Urzędu Gminy Mała Wieś

ZADANIA SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO, FORMY I TERMINY REALIZACJI.

Zadania  i formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Nabór nowych członków Klubu

do 15 września 2013

opiekun SKE

Zebranie organizacyjne i wybór zarządu SKE

do 20 września 2013

opiekun SKE

Przeprowadzanie  zajęć tematycznych SKE

Nie rzadziej niż  dwa razy w miesiącu

Opiekun SKE i członkowie

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach o tematyce europejskiej organizowanych przez szkołę lub inne instytucje

Na bieżąco w miarę potrzeb

Opiekun, członkowie SKE

Zbieranie materiałów otrzymywanych z różnych instytucji lub wyszukiwanych w Internecie i czasopismach

Na bieżąco

Opiekun, członkowie SKE

Modyfikacja i aktualizacja  stałych dekoracji poświęconych Unii Europejskiej

Na bieżąco

Opiekun, członkowie SKE

Redagowanie materiałów  o tematyce europejskiej i zamieszczanie ich w gazetce szkolnej

Na bieżąco

Opiekun, członkowie SKE

Udostępnianie nauczycielom i uczniom materiałów  o tematyce europejskiej, którymi dysponuje SKE

W miarę  potrzeb

Opiekun, członkowie SKE

Organizacja corocznej akcji szkolnej pod nazwą Dzień Europejski

W każdym roku szkolnym

Opiekun, członkowie SKE

Współpraca z  instytucjami zajmującymi  się problematyką europejską 

Na bieżąco

Opiekun, członkowie SKE

Przedstawianie dyrektorowi szkoły rocznego planu pracy i sprawozdań z działalności SKE  

W terminach ustalonych przez dyrektora szkoły

Opiekun, członkowie SKE

Prowadzenie na szkolnej stronie internetowej specjalnej części  poświęconej SKE, zamieszczanie tam informacji i zdjęć

Na bieżąco

Opiekun, członkowie SKE

w porozumieniu z administratorem strony internetowej

Wizyta w Urzędzie Gminy w Małej Wsi

Październik 2013

Opiekun, członkowie SKE

Wizyta w Tygodniku Płockim oraz spotkanie z posłem Piotrem Zgorzelskim

Październik 2013

Opiekun, członkowie SKE

Wycieczka do Parlamentu w Warszawie

Listopad 2013

Opiekun, członkowie SKE

 

 

EWALUACJA PLANU

            Ewaluacja bieżąca polegać będzie na:

1. Obserwacji uczniów w czasie zajęć tematycznych oraz w trakcie przygotowania i realizacji różnych przedsięwzięć SKE

2. Rozmowach z uczniami na temat metod stosowanych na zajęciach SKE

3. Udział uczniów i analizie ich wyników w konkursach szkolnych                                    

Dodatkowe informacje