Plan pracy szkoły

Plan pracy Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im Anny Nakwaskiej

w Małej Wsi

na rok szkolny 2015/16

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) - dalej KN

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.)

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214)

5.  Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015

6.  Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2014/2015

7.  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

8.  Kierunki nadzoru właściwego kuratora oświaty w roku szkolnym 2015/2016

 

Cele nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 i kierunki pracy szkoły

1.  Bezpieczeństwo uczniów z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2.  Wspieranie oraz monitorowanie działań służących podniesieniu jakości kształcenia.

3.  Ewaluacja wybranych obszarów z uwzględnieniem funkcjonowania biblioteki i czytelni.

4.  Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania postaw wychowawczych    a przede wszystkim rozwijania kompetencji kluczowych.

5.  Współpraca ze środowiskiem w celu stworzenia optymalnego planu kształcenia zawodowego uczniów – dworactwo zawodowe.

6.  Kontrola przestrzegania przepisów prawa.

7.  Wspomaganie nauczycieli w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i statutowej.

8.  Motywowanie nauczycieli do podwyższania kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej i przyrodniczej.

9.  Promowanie systematycznego zdobywania wiedzy nauczyciela oraz wykorzystywania nowości w praktyce .

Plan opracowany został w oparciu o:

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016.

2. Plan nadzoru pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2015/2016

3.   Plan Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016.

4.   Koncepcję pracy Gimnazjum.

5.   Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2014/2015.

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr     /2014/2015 z 28.08.2015 r.

 

Spis treści zawartych w planie

 

I.                   Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

II.  Kalendarium szkolne.

III.Harmonogram imprez szkolnych.

IV.Harmonogram wycieczek.

V.  Harmonogram konkursów.

VI.Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

VII. Harmonogram spotkań z rodzicami.

 

 

 

 

 

I.                   PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrekcja szkoły

do końca sierpnia

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły

 

 

dyrektor, rada pedagogiczna

do końca sierpnia

 

 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor

szkoły

do 15 września

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

wszyscy nauczyciele

do 20

września

Nowelizacja programu profilaktyki

Zespól nauczycieli

Do 30 paździer-

Nika

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

dyrektor szkoły, opiekunowie staży

cały rok

Promocja szkoły w środowisku

Zespół do spraw promocji

cały rok

Nauczanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Monitorowanie realizacji  podstawy programowej kształcenia ogólnego

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych, także próbnych. Analiza oraz opracowanie ich wyników, wdrożenie wniosków

do realizacji

dyrekcja, zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Przewodniczący zespołów

cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych

nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

dyrektor, szkoły

według harmonogramu

Monitorowanie wykorzystania godzin z KN

Dyrektor szkoły

Cały rok

 

Wychowanie

 

 

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień

Koordynator- E. Nowak,

Realizatorzy-wszyscy nauczyciele

cały rok

 Savoir-vivreu w naszej szkole

E. Nowak i A. Brodalka

X-V

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

wychowawcy klas

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Wychowanie ekologiczne

Nauczyciele biologii

cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

nauczyciele

cały rok

Edukacja czytelnicza i medialna

nauczyciele bibliotekarze

cały rok

 

 

Zadania opiekuńcze

 

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pedagog i psycholog szkolny

cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci dojeżdżających

wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie dożywiania  w szkole

wychowawcy klas

cały rok

 

 

            KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Termin

Zadanie

1 września 2015 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

11, 12,13, września 2015 (12 września odrabiamy za 1 listopada)

Udział w Dniach Gminy

15 września 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  godz. 14.30

15 września 2015 r.

Zebrania z rodzicami godz. 16.00

18.09.2015

Udział w Mszy Świętej z okazji Św. Stanisława Kostki

14 października 2015r

Uroczystości związane z Dniem Edukacji     

 Narodowej

Ślubowanie kl.I

 Święto Patronki Szkoły

2 listopada 2015

Dzień wolny od zajęć ( odpracowany 12.09.2015)

3 listopada  2015

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  godz. 15.00

4 listopada  2015

Spotkania partnerskie z rodzicami od godz.14.15

9 listopada  2015

Szkolne obchody Święta Niepodległości  godz. 13.20

11 listopada 2015

Narodowe Święto Niepodległości

 

12-13listopada 2015

Jesienna przerwa w zajęciach dydaktycznych

7,8 grudnia 2015

Rekolekcje adwentowe. Msza Św. o godz. 13.00

8,9,10. grudnia 2015

Próbne egzaminy gimnazjalne (9.00-13.00) z Operonem

 

17 grudnia 2015r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  godz. 15.00

18 grudnia 2015 r.

Partnerskie spotkania z rodzicami od .godz. 14.15

22 grudnia 2015 r.

Wigilia szkolna/wigilie klasowe godz.12.00

23 grudnia 2015 r.–

31grudnia 2015r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2016r.

Nowy Rok

6 stycznia 2016r.

Święto Trzech Króli ( dzień wolny od zajęć)

10 stycznia  2016r.

WOŚP

22 stycznia 2016 r.

Koniec I semestru. Wystawienie ocen

26 stycznia 2016r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  godz. 15.00

28 stycznia 2016 r.

Partnerskie spotkanie z rodzicami od godz. 14.15

 Od 1 lutego 2016 do 14 lutego 2016

 Ferie zimowe

15 lutego 2016r.

Szkolne Walentynki  od godz. 12.30

11marca 2016 r.

Targi Edukacji i Pracy. Dzień otwarty dla uczniów szkół podstawowych.

17 marca 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej godz. 15.00

 Marzec  2016 r.

Rekolekcje szkolne

21 marca 2016 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

23-29-  marca 2016

Wiosenna przerwa świąteczna

15 kwietnia 2016

Posiedzenie Rady Pedagogicznej godz. 15.00

18,19,20  kwietnia  2016

Egzaminy gimnazjalne

2 maja  2016.

 

Święto Flagi( Dzień wolny od zajęć)

3 maja 2016r.

Święto konstytucji 3Maja

23 maja 2016r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej godz. 15.00

25maja 2016r.

Dzień Matki godz.14.15

Partnerskie spotkania  z rodzicami

26 maja  2016r

Boże Ciało

27 maja  2016r.

Dzień wolny od zajęć ( z puli MEN)

  1czerwca 2016r.

Dzień dziecka.

Dzień projektów edukacyjnych.

17 czerwca 2016r.

Wystawienie ocen

20 czerwca 2016

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady

   Pedagogicznej godz.15.00

21 czerwca 2016 r.

Szkolne uroczystości (dzień europejski, dzień  sportu)

22 czerwca  2016 r.

godz.12.00

Pożegnanie kl. III

24 czerwca 2016 r.

godz. 9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

25 czerwca 2016-

31 sierpnia 2016

 

WAKACJE

 

 

* Wychowawcy w miarę potrzeb organizują dodatkowe partnerskie spotkania z rodzicami

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Temat uroczystości /

imprezy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1 września  2015

A. Wiktorzak

E. Nowak

A. Sadkowska

P. Kozicki

Dni Gminy Mała Wieś

12.09.2015 szkoła pracuje za 2.11.2015

12 września  2015

 

 

Wszyscy n-le,

Rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II

Październik  2015

T. Utkowska

Dzień Nauczyciela

14 października  2015

S.U –J. Dutkiewicz

M. Jóźwiak+ IIIa

 

Święto patronki szkoły

14 października 2015

M. Krzemińska

Chór

 

Ślubowanie klas pierwszych

 

14 października 2015

SU, wychowawcy kl. I i III

Święto Niepodległości

Szkolne obchody

9 listopada  2015

A. Brodalka

A. Sadkowska

 

Andrzejki

Listopad 2015

 

SU

Rekolekcje adwentowe

 7,8 grudnia  2015

 

 

T. Utkowska

Mikołajki  klasowe

Grudzień 2015

 

Wychowawcy

Wigilia szkolna/ Jasełka

22 grudnia 2015

Wychowawcy

Chór,  SU

 

Próbny egzamin gimnazjalny

 Grudzień 2015

 

Wychowawcy kl. III

WOŚP

10 stycznia  2016

Wolontariat i chętni nauczyciele+ koło teatralne

Walentynki

15 lutego 2016

Nauczyciele języka angielskiego

Rekolekcje Wielkopostne

 

Marzec 2016

Nauczyciel religii

Targi Szkół

11 marca 2016

E. Nowak

Wychowawcy kl. III, SU

Święto Wiosny

21 marca 2016

Wychowawcy, nauczyciele wych- fiz, SU

Egzamin gimnazjalny

18,19,20  kwietnia 2016

Dyrektor, przewodniczący komisji

Dzień Ziemi

Kwiecień 2016

Nauczyciele biologii, geografii i wychowawcy klas

Święto Konstytucji

4 maja 2016

Kl .II A

Chór

Dzień Matki

25 maja 2016

KL. IIIC

Chór, SU

Dzień Dziecka

Dzień projektów edukacyjnych

1 czerwca 2016

Opiekunowie projektów, wychowawcy, SU

 Dzień sportu szkolnego

21 czerwca 2016

Wychowawcy, nauczyciele wych- fiz.

Dzień europejski

21 czerwca 2016

Nauczyciele j. angielskiego i j. niemieckiego

Pożegnanie kl. III

22 czerwca 2016

Wychowawcy kl. II i III

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

2015/2016

24 czerwca 2015

Dyrektor

Wychowawcy, SU

Chór

 

 

 

Załącznik 1

Przydział dodatkowych zajęć dla nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

 

L.p.

Rodzaj przydzielonego zadania

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Samorząd Uczniowski

Joanna  Dutkiewicz

 

 

2.

Koordynator pomocy pp,

Ewa Nowak

 

 

3.

Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość

Ewa Nowak

 

4.

Zespół wychowawczy

Joanna Zielińska

 

5

 

Zespół przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

Izabela Gorzycka

 

6.

Zespół przedmiotów humanistycznych

Małgorzata Kacperska

 

7.

 

Zespół języków obcych

Edyta Wernikiewicz

 

8.

Zespół wychowania fizycznego

Rafał Dutkiewicz

 

9.

 

Zespół do spraw integracji

Anna Kozak

 

 

Zespół do spraw promocji szkoły

Izabela Jeznach

 

 

Zespoły klasowe

 

 

10.

Obrona cywilna

Piotr Kozicki

 

11.

Szkolny wolontariat

Teresa Utkowska.

 

12.

Klub europejski

Małgorzata Pikalska

 

13

Kronika szkoły

Marzena Rożniak/ Anna Sadkowska

 

14

Kronika foto

Izabela Gorzycka

 

15.

Strona www

 

B. Marczak

 

16.

Niebieskie Karty

Agnieszka Wiśniewska

 

17.

Koordynator działań ekologicznych

Agnieszka Wiśniewska

 

18

Harcerze

Ewa Nowak

 

19.

Świetlica

Monika Szumlicka

 

21.

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

Monika Szumlicka

 

24

E-dziennik

Aneta Wiktorzak

 

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2015/2016

 

Data spotkania

Tematyka

 

15.09.2015 godz. 16.00

Przedstawienie planu pracy na rok szkolny 2015/16

Wybór Rady Rodziców

 

4.11.2015

Partnerskie spotkania z rodzicami

Od godz. 14.15

 

18.12.2015

Partnerskie spotkania z rodzicami

28.01.2016

 

 

Partnerskie spotkania z rodzicami

 

31.03.2016

Partnerskie spotkanie z rodzicami

 

 

25.05.2016

Partnerskie spotkania z rodzicami

 

25.05.2016

Szkolne obchody Dnia Matki godz. 14.15

 

* Wychowawcy w miarę potrzeb organizują dodatkowe partnerskie spotkania z rodzicami.

 

 

Dodatkowe informacje