Samorząd uczniowski

PLAN PRACY

 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM IM. ANNY NAKWASKIEJ W MAŁEJ WSI

 

Rok szkolny 2015/2016

 

§1 Podstawowe informacje prawne dotyczące Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.

2.     Samorząd Uczniowski działa w oparciu o art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm..

3.     Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

4.     Działania Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun – nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską.

§2 Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym

im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi

 

1.     W roku szkolnym 2015/2016, w czasie pierwszego zebrania Samorządu Uczniowskiego XVII kadencji, dnia 15 września 2015 w jawnym głosowaniu dokonano wyboru Prezydium Samorządu.

2.     Prezydium Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016:

·        Przewodniczący – Arkadiusz Ziółkiewicz, kl. IIIB

·        Pierwszy Zastępca Przewodniczącego – Oliwia Budnicka, kl. IIIB

·        Drugi Zastępca Przewodniczącego – Zuzanna Nowak, kl. IIIC

·        Skarbnik – Ludwika Krzemińska, kl. IIIC

·        Sekretarz – Gabriela Prusaczyk, kl. IIB.

3.     Nauczycielem – opiekunem została wybrana nauczycielka języka niemieckiego Pani Joanna Dutkiewicz.

4.     Prezydium Samorządu Uczniowskiego swą działalność rozpoczęło od dnia wyboru 15 września 2015 r.

5.     Kompetencje członków prezydium określone są w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

 

§3 Sekcje Samorządu Uczniowskiego i ich zadania

 

1.     W celu usprawnienia organizacji Samorząd Uczniowski podzielony jest na sekcje wykonawcze.

2.     Podział sekcji organizacyjnych przedstawia się następująco:

2.1.         Sekcja charytatywna

2.2.         Sekcja dekoracyjna

2.3.         Sekcja do spraw promocji szkoły/reprezentacyjna

2.4.         Sekcja kulturalna

2.5.         Sekcja organizacyjno-porządkowa

3.     Zadania sekcji:

3.1.         charytatywnej:

·        organizowanie szkolnych akcji charytatywnych i zbieranie funduszy na szczytne cele;

·        kwestowanie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy;

·        współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu m.in. organizacja pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy w nauce.

3.2.         dekoracyjnej:

·        dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły;

·        przygotowanie dekoracji imprez kulturalnych organizowanych przez szkołę;

·   przygotowywanie okolicznościowych druków (zaproszeń, plakatów itp.) i upominków;

·        opieka nad szkolnymi gazetkami ściennymi.

3.3.         do spraw promocji szkoły/reprezentacyjnej:

·        przygotowywanie tekstów do szkolnej gazetki lub lokalnych mediów;

·        reprezentowanie szkoły w uroczystościach, spotkaniach itp.;

·        przygotowywanie stanowisk promocyjnych szkoły na różne lokalne święta itp.

3.4.         kulturalnej:

·        współorganizowanie wydarzeń kulturalnych;

·        organizacja i prowadzenie szkolnych dyskotek (wspólnie z sekcją organizacyjno-porządkową);

·        organizacja szkolnych konkursów.

3.5.         organizacyjno-porządkowej:

·        kontrola i zabezpieczenie prawidłowego przebiegu wszystkich wydarzeń szkolnych;

·        obsługa informacyjna zaproszonych do szkoły gości;

·        obsługa sprzętu szkolnego w czasie uroczystości.

4.     Każda sekcja ma kierownika – przedstawiciela S.U.. Kierownicy sekcji swoje decyzje powinni konsultować z Zarządem Samorządu Uczniowskiego.

5.     Wszystkie sekcje swą działalność rozpoczynają od dnia 23 września 2015.

 

§4 Cele i wartości

 

1.     Wszystkie cele i wartości, jakimi powinien kierować się Samorząd Uczniowski w swej działalności, zostały spisane w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

§5 Najważniejsze zadania na rok szkolny 2015/2016

 

1.     Do najważniejszych zadań Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016 należą:

·        Rzetelne wypełnianie obowiązków i uczciwa praca;

·        Większe zaangażowanie się w problemy uczniów szkoły i interweniowanie w ich sprawach u szkolnych organów (Dyrektor, Rada Pedagogiczna);

·        Aktywniejsze działania kulturalne i charytatywne;

·        Odbudowanie dawnej popularności i rangi Samorządu;

·  Uczynienie szkoły ciekawym miejscem dla uczniów kreatywnych, z pasją i zaangażowaniem.

 

§6 Właściwy plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016

Miesiąc

Zadanie

Forma zadania

Osoby odpowiedzialne w największym stopniu

Wrzesień

Wybory do S.U.

- wybory przedstawicieli przez poszczególne klasy;

- wybory do samorządu;

- podział samorządu na sekcje i określenie zadań każdej z nich.

Wychowawcy i uczniowie poszczególnych klas,

trójki klasowe i Opiekun Samorządu

Skonstruowanie planu pracy S.U. oraz harmonogramu szkolnych uroczystości

Wpisanie propozycji uczniów do planu pracy i zaprezentowanie go Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej

Dyrekcja i Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Październik

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Przygotowanie apelu

Sekcja kulturalna, Opiekun S.U.

Przygotowanie dekoracji i zaproszeń na uroczystość

Sekcja dekoracyjna

Zakup drobnych upominków dla Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły

Skarbnik S.U., Zarząd S.U.

Konkurs na Belfra Roku

Sekcja kulturalna

Życzenia okolicznościowe

Zarząd S.U.

Dzień Patronki

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Patronki

Zarząd S.U., trójki klasowe poszczególnych klas.

Listopad

Obchody Święta Niepodległości

Udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych i Mszy Św. za Ojczyznę

Zarząd S.U., sekcja ds. promocji szkoły

Przygotowanie okolicznościowej gazetki

Sekcja dekoracyjna

Andrzejki

Dyskoteka z tradycyjnymi wróżbami

Sekcja kulturalna, sekcja organizacyjno-porządkowa

Halloween

Symbole Halloween umieszczone na tablicach informacyjnych na korytarzach

Sekcja dekoracyjna

Grudzień

Boże Narodzenie

Przygotowanie gazetki o tematyce mikołajkowo-świątecznej

Sekcja dekoracyjna

Konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową

Sekcja kulturalna,

A. Sadkowska i koło plastyczne

przygotowanie kart bożonarodzeniowych z życzeniami świątecznymi

Sekcja dekoracyjna

 

Styczeń

Udział Samorządu w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Kwesta na rzecz WOŚP

Sekcja charytatywna, Szkolne Koło Wolontariatu

Pomoc w sprzedaży serduszek, przekazanie pieniędzy

Dyskoteka karnawałowa

Obsługa sprzętu muzycznego, prowadzenie dyskoteki

Sekcja organizacyjno-porządkowa, sekcja kulturalna

Podsumowanie I półrocza

Przedstawienie Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej sprawozdania z działalności Samorządu

Opiekun S.U.

Gazetka okolicznościowa na tablicy Samorządu (przedstawienie uczniów z najlepszymi średnimi ocen śródrocznych oraz uczniów z najwyższą frekwencją)

Sekcja dekoracyjna, Zarząd S.U.

Luty

Walentynki

Przygotowanie gazetki nt. Walentynek

Sekcja dekoracyjna

Akcja „Poczta Walentynkowa”

Sekcja kulturalna

Ostatki

Prowadzenie dyskoteki, obsługa sprzętu muzycznego

Sekcja kulturalna, sekcja organizacyjno-porządkowa

Przeprowadzenie konkursu na najlepszego przebierańca ostatkowego

E. Nowak, sekcja kulturalna

  Marzec

Dzień Kobiet

Przygotowanie okolicznościowej gazetki na tablicy Samorządu

Sekcja dekoracyjna

Pierwszy Dzień Wiosny

Zebranie pomysłów od klas, zaplanowanie Dnia Wiosny

Zarząd i wszystkie sekcje S.U.

Wielkanoc

Konkurs plastyczny związany z Wielkanocą

Sekcja kulturalna,

A. Sadkowska i koło plastyczne

Kwiecień

Światowy Dzień Ziemi

Akcje ekologiczne

S.U., nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Maj

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Okolicznościowa gazetka

Udział reprezentantów szkoły w uroczystej Mszy Św.

Sekcja dekoracyjna

Sekcja ds. promocji szkoły, Zarząd S.U.

Dzień Matki

Przygotowanie okolicznościowej gazetki

Sekcja dekoracyjna

Czerwiec

Dzień Dziecka/ Dzień Sportu

Pomoc w zorganizowaniu imprezy sportowej

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas i S.U.

Dzień Europejski

Pomoc przy organizacji uroczystości

Nauczyciele języków obcych, Szkolny Klub Europejski, sekcje kulturalna, organizacyjno-porządkowa i dekoracyjna

Pożegnanie klas III

Pomoc przy organizacji apelu pożegnalnego

Wychowawcy klas III i II, Rada Pedagogiczna i S.U.

Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie z całorocznej działalności Samorządu Uczniowskiego

Opiekun S.U.

W ciągu roku

Szkolne konkursy

Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę (dekoracja świąteczna, walentynkowa, wielkanocna itp.)

Sekcja kulturalna

Konkurs „Mistrz Savoir-Vivre’u”

Pozostałe

 

Uwagi:

1.  Wszelkie działania wymienione powyżej Samorząd ma prawo zorganizować wyłącznie za zgodą nauczyciela-opiekuna i Dyrektora Szkoły.

2. Koordynatorem wszystkich działań Samorządu jest nauczyciel-opiekun.

3. Przez cały rok:

·        Organizowane są zebrania Samorządu.

·        Samorząd aktywnie współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

·        Samorząd prowadzi swoją gazetkę ścienną.

·        Samorząd udziela się charytatywnie.

·        Organizuje się specjalne „dni uczniowskie”, wyznaczone w „Kalendarzu Dni Specjalnych”.

·        Samorząd wedle potrzeby włączą się w inne, niewymienione w poprzednich paragrafach działania.

§6 Zatwierdzenie planu pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi na rok 2015/2016 zatwierdzono dnia …………………..

 

 

……………………….             ……………………..        ……………………..

Przewodniczący S.U.                 Dyrektor Szkoły                 Opiekun S.U.

 

 

 

Dodatkowe informacje