Szkolne Koło Wolontariatu

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to,

co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

                                                       Jan Paweł II

Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz    innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – to każda osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i osób indywidualnych, wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

1. Szkolne Koło Wolontariatu w Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi rozpoczęło działalność z dniem 01.01.2009r.  

2. Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są nauczyciele i pedagog szkolny  ( mgr Ewa Nowak, Edyta Utkowska, ks. Jacek Prusiński).  

3. Opieką członków Koła Wolontariuszy objęte będą osoby potrzebujące pomocy, w podeszłym wieku i osoby chore.  

4. SKW będzie podejmować współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się wolontariatem.  

5. Do Szkolnego Koła Wolontariatu należeć mogą uczniowie Gimnazjum.  

6. Praca Szkolnego Koła Wolontariatu będzie dokumentowana w następujący sposób:  

·         harmonogram i tematyka spotkań,  

·         karty wycieczek,  

·         listy obecności,  

·         zaświadczenia,  

·         zdjęcia,  

·         uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby ludzi żyjących wokół nas,  

·         zawieranie wartościowych, głębokich przyjaźni,  

·         nabywanie i kształtowanie właściwych postaw prospołecznych i obywatelskich,  

·         wskazywanie sposobów i inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,  

·         podnoszenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami i problemami dnia codziennego,  

·         zacieśnianie więzi między uczniami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym,  

·         kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności,  

·         kształtowanie umiejętności działania w zespole,

·         wzbogacanie uczniów i szkoły o nowe doświadczenia, poszerzanie tradycji szkolnych,

·         tworzenie warunków ułatwiających samorealizację i rozwój zainteresowań uczniów,

·         współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami.

        metody działalności praktycznej

·         praca z całym zespołem,

·         praca w małych grupach,

·         praca indywidualna. 

·         Wolontariusz ma prawo do zawarcia porozumienia z podmiotem, na rzecz którego wykonuje świadczenia.

·         Korzystający ze świadczeń wolontariusza na jego prośbę musi wydać pisemne zaświadczenie o zakresie i jakości wykonywanej przez wolontariusza pracy.

·         Każdy wolontariusz, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ma prawo do ubezpieczenia w tym zakresie.

·         Wolontariusz ma prawo być poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanym świadczeniem.

·         Wolontariusz powinien być informowany o swoich prawach i obowiązkach.

·         Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

·         Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

·         Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu.

·         Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z członkowstwa w Szkolnym Kole Wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów.

·         Ustawa nie nakłada na wolontariusza szczególnych obowiązków. Jedynie artykuł 43 mówi o tym, że wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

·         Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na członkowstwo w SKW.

·         Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach SKW.

·         Wolontariusz ma obowiązek respektować Kodeks Etyczny Wolontariusza, Kartę Wolontariusza oraz wewnętrzne zasady Szkolnego Koła Wolontariatu.

Dodatkowe informacje